اندوه از دست دادن برادر چنان تلخ اسـت کـه هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست . تنها یاد خداست کـه می تواند دل پر درد ما را تسلی بخشد . درگذشت همکار و برادر عزیزمان را بـه ...